Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 01 2017

atramentowa
5139 5bc4 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viaWlodara Wlodara
atramentowa
7076 a7c4 500

the-cold-hands:

Ul.Floriańska, Kraków, III 2014

atramentowa
4080 7580
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaimani imani
atramentowa
5295 84bb 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viaWlodara Wlodara

October 25 2017

atramentowa
1912 204f
Reposted fromretaliate retaliate viagwiazdeczka gwiazdeczka
atramentowa
atramentowa
8248 37bd 500
Reposted fromoll oll viazeberko zeberko
atramentowa
4878 6343 500
Reposted fromzrazik zrazik viamyzone myzone
atramentowa
6571 8711 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viamyzone myzone
5292 5890 500

twin-peaks-lover:

David Lynch and Harry Dean Stanton

Reposted fromLittleJack LittleJack viaWlodara Wlodara
9378 3c58 500
Reposted frommartinini martinini viaunconscious unconscious
atramentowa
8172 8b7b 500
~ Leopold Tyrmand, Dziennik 1954
Reposted fromtimetolove timetolove viaunconscious unconscious
atramentowa
3342 ba02 500
Reposted fromzciach zciach viaunconscious unconscious
atramentowa
Fenomen, który obserwowałem nieraz zarówno w życiu zawodowym, jak i towarzyskim, polega na tym, że gdy człowiek poznaje jednocześnie większą grupę osób, natychmiast wie - jakby za sprawą nadprzyrodzonego instynktu - z kim będzie chętnie rozmawiał, a kogo lepiej unikać.
— Sophie Hannah
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaunconscious unconscious
atramentowa
atramentowa
9451 f8ba 500
Reposted frommyrla myrla viaWlodara Wlodara
atramentowa
1407 01eb 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaWlodara Wlodara
atramentowa

nikt nie może Cię uratować, tylko

Ty sam

a wart jesteś uratowania.

niełatwo będzie zwyciężyć w Twojej wojnie

ale jeśli w ogóle coś warto wygrać

to właśnie ją.

— Bukowski.
Reposted fromataliaboo ataliaboo viamrdrunkteen mrdrunkteen
atramentowa
8465 dd36
Reposted fromnyaako nyaako viaWlodara Wlodara
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl